Skip to main content
Category: RAMADAN
Ano Ang Ramadan

Ipinagbabawal: kumain, uminom, o makipagtalik mula madaling-araw hanggang sa paglubog ng araw, magsinungaling, manlinlang, gumamit ng masasamang salita, magalit, makinig o manood ng masasamang bagay.

Pinahihintulutan: Kumain ng kaunting pagkain (pagkain bago magmadaling-araw at sa pagputol ng pag-aayuno), magbigay ng kawang-gawa, magbasa ng Qur’an, dagdagan ang pagsamba, alalahanin ang Allah, magbahagi ng pagkain, dagdagan ang mabubuting gawain, magsumikap upang lumikha ng bagong mabubuting gawi.

Maliban sa pagdarasal at pagbabasa ng Qur’an, maaari ka bang magbigay ng iba pang mga bagay upang masulit ang buwang ito?

  1. Magbigay ng Kawang-gawa
  2. Manalangin
  3. Alalahanin ang Allah
  4. Tumulong sa iba
  5. Pag-aralan at Magbasa ng mga Paksa tungkol sa Islam