Skip to main content

Mga Katanungan na Madalas Itanong sa Buwan ng Ramadan

Ano ang Ramadan?

Ang Ramadan ay ika-9 na buwan sa Islamikong kalendaryo. Sa panahon ng Ramadan nagsimula ang Rebelasyon ng Qur’an. Ito ang buwan kung kailan ang mga Muslim ay obligadong mag-ayuno. Ang pag-aayuno ay isa sa limang haligi ng Islam.

Ano Ang Tunay na Layunin ng Ramadan

Mahalagang malaman ng bawat nag-aayuno ang layunin kung bakit ipinag-utos ang Sawm o pag-aayuno sa Ramadan, sapagkat may kasabihan na ang pagtukoy sa layunin ay katumbas ito ng kalahating bahagi ng labanan.

Malinaw sa Qur’an ang layunin kung bakit isinatungkulin sa atin ang pag-aayuno.

﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة ١٨٣]

Ibig sabihin; (O kayong mga naniwala sa Allah! Ang pag-aayuno ay ipinag-utos Niya sa inyo, na tulad ng Kanyang pagkakautos sa mga nauna sa inyo, nang sa gayon ay magkaroon kayo ng Taqwa (Takot sa Allah o harang sa pagitan ninyo at ng pagkakasala).
Dahil dito; nakapalaki ng pagkakaiba ng taong pinipigilan niya ang kanyang sarili mula sa pagkain at pag-inum, at hinihintay lamang niya kung kailan lulubog ang araw, kumpara sa isang tao na nagtitiis mula sa lahat ng bagay para maabot niya ang dakilang hangarin sa pag-aayuno (Ang Taqwa).

𝗦𝗮𝗵𝗼𝗼𝗿 𝗮𝘁 𝗜𝗳𝘁𝗮𝗮𝗿 ? Ano Ito?

Sahoor: ito ay ang pagkain at pag-inom sa oras ng madaling-araw nang may layunin na mag-ayuno. Sinabi ng Sugo ﷺ : “Kumain ng Sahoor, sapagkat sa pagkain ng Sahoor ay may pagpapala” Iniulat ni Al Bukhary at Muslim.

– ito ay pagtatagubilin ng pagkain ng Sahoor mula sa Sugo ﷺ kaya ito ay itinuturing na Sunnah Mu’akkadah (gawaing hindi iniiwan ng Sugo ﷺ) dahil sa maraming salaysay hinggil dito at ito ay paraan rin ng pagsalangsang sa pamamaraan ng pag-aayuno ng Ahlul Kitab (Hudyo at Kristiyano) sapagkat sila ay hindi nagsa-Sahoor.

Oras ng Sahoor: nagsisimula ang oras ng pagkain nito mula sa pinakahuling bahagi ng gabi hanggang sa malapit-lapit na Oras ng Fajr (bukang-liwayway). Subalit ang pinakamainam na oras nito ay pagpapaliban hanggang sa pinakamalapit sa Adhan ng Fajr.

Pinakamaliit na pang-Sahoor: pinahihintulutan na kumain ng marami o kaunting pagkain bago mag-ayuno, subalit ang pinaka-kaunting dami nito ay kahit isang tamr (datiles) lamang o isang lagok ng tubig (kung wala na halos natitirang oras na kumain).

Biyaya ng Sahoor:

1. Biyayang Pang-relihiyon: ang pagkain ng Sahoor ay pagtulad at pagmamahal sa paraan ng Sugo ﷺ na nagbibigay naman sa atin ng pagpapala ni Allah. Gayundin, ang mga Ahlul Kitaab ay hindi nagsa-Sahoor kapag sila ay nag-aayuno, kaya ang pagsa-Sahoor ay paglayo sa kanilang pamamaraan.

2. Biayayang Pangkalusugan: ito ay nagbibigay ng lakas at katatagan para sa katawan upang mabata ang hirap at gutom ng pag-aayuno. Nakadaragdag rin ito ng lakas upang magawa ang mga obligasyon at Gawain sa kabila nang kalagayan ng pag-aayuno. Ang mga dalubhasa ay nagtatagubilin rin na kumain ng Sahoor. Kanilang ipinapayo na kumain ng matamis gaya ng tamr dahil mataas ito sa glucose na kakailanganin ng katawan habang nag-aayuno.

Iftaar: ito ay ang pagkain at pag-inom bilang pagtatapos ng pag-aayuno sa paglubog ng araw at pagsapit ng takip-silim. Ito ay sunnah na nararapat maisagawa kaagad kapag nasiguro na ang paglubog ng araw. Sinabi ng Sugo ﷺ : “Patuloy na mananatiling nasa kabutihan ang Sangkatuhan hanggat sila ay nagmamadali sa pagkain ng Iftaar.” Iniulat ni Al Bukhary.

– ito ay kaagad na isinasagawa upang makabawing-muli ang katawan sa gutom, uhaw, at hirap ng pag-aayuno. Ang maaga at maagap na pag-iIftar rin ay kaaya-aya sapagkat ang mga Ahlul Kitaab ay hindi kaagad kumakain pagkatapos mag-ayuno hanggat sa makita nila ang mga bituin (sa gabi).

Pinakamainam na Iftaar: ang pinakamainam na Iftaar ayon sa Hadith mula sa Sugo ﷺ ay ang rutab (manibalang na datiles). Kung wala naman nito ay sapat na ang tamr (hinog o tuyong datiles). At kung wala pa rin ay sapat na ang tubig bilang pang-Iftaar.

Panalangin bago ang Iftaar: itinatagubilin sa isang nag-aayuno na manalangin ng marami at amgsumamo bago sumapit ang pagkain ng Iftaar. Ayon sa isang hadith ng Sugo ﷺ kabilang ang panalangin ng isang nag-aayuno hanggang sa siya ay mag-Iftaar sa mga panalanging hindi tinatanggihan. (Iniulat ni Tirmidhy at Ibnu Majah). Mainam na bigkasin ang dua sa Iftaar: “dhahaba zama’u wabtalitil urooq wa thabatal ajru inshallah” na nangangahulugan “napawi na ang uhaw, nabasa na ang ugat, at natiyak na ang biyaya sa Kapahintulutan ni Allah” (Iniulat ni Abu Dawud).

Isinulat ni: Shaykh Rasheed Vallena III, NMA-PH Online Islamic Teacher

#NewMuslimPH l www.NewMuslimAcademy.ph

#Ramadan1440

Ano ang natatangi sa Ramadan?

Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay maraming mga kabutihan at mga gantimpala. Sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah) na tapat na mag-ayuno sa buwan na ito at magdudulot ng wastong pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Ang Ramadan ay buwan ng habag at malaking gantimpala.

Kailan nagsisimula ang Ramadan?

Ang Islamikong kalendaryo ay batay sa sistemang lunar. Bawat buwan ay nagsisimula at nagtatapos sa pagsilip sa bagong hugis ng buwan. Tulad nito, ang Ramadan ay hindi kailanman sa parehong oras bawat taon, nguni’t umuurong ng labing dalawang araw sa bawat taon. Ang Ramadan ay maaaring dalampu’t siyam o tatlumpung mga araw.

Bakit nag-aayuno ang mga Muslim at Gaano katagal ang nag-aayuno ang mga Muslim bawat araw?

Ang mga Muslim ay nag-aayuno mula bukang-liwayway hanggang paglubog ng araw sa bawat araw ng Ramadan.

Bilang isang gawaing debosyon sa ikalulugod ng Allah, ang mga Muslim ay kusang umiiwas mula sa pagkain, pag-inom, at pakikipagtalik sa mga oras ng pag-aayuno. Anumang bagay na magdudulot ng sekswal na pagpukaw ay dapat ring iwasan. Higit pa dito, ang pag-aayuno ay tungkol sa pagpigil mula sa anumang bagay na hindi nakalulugod sa Allah. Tulad nito, ang mga Muslim ay dapat higit na subukan na mapanatili ang mabuting katangian at pag-uugali sa buong buwan ng Ramadan. Ang pagsisinungaling, panlilinlang, pagiging galit at iba pa, lahat ng ito ay labag sa diwa ng pag-aayuno.

Maaari ba akong kumain bago magbukang-liwayway?

Oo, ipinapayo na gawin ito. Ang pagkain na ito ay tinawag na “Suhur” [pagkain bago magbukang-liwayway] sa wikang Arabe. Dapat mong tiyakin na ikaw ay hindi mauuhaw, nang sa gayon ay iyong makayanan ang pag-aayuno.

Sino ang dapat mag-ayuno?

Bawat Muslim na nasa tamang edad ay dapat mag-ayuno. Gayunpaman, ang ilang ay maaaring iwan ang pag-aayuno kung sila ay may sapat na dahilan na lumiban. Ano ang mga bagay na pinahihintulutan na hindi mag-ayuno?

May mga pansamantalang pinahihintulutan at permanenteng bagay. Ang mga kababaihan ay hindi dapat mag-ayuno sa panahon ng kanilang buwanang dalaw (regla) o pagdurugo pagkatapos ng panganganak. Ang mga sumusunod na kategorya ay hindi rin kailangang mag-ayuno:

Ang isang tao na masyadong mahina para  Ang maysakit o karamdaman  Ang mga naglalakbay Ang mga buntis at nagpapasusong kababaihan Para sa lahat ng nasa itaas, ay binubuo nila ang mga araw ng pag-aayuno na hindi nakuha pagkatapos ng Ramadan, kung wala na ang dahilan na pinahihintulutan. Halimbawa, dapat nilang bayaran ang pag-aayuno para sa mga araw na ito pagkatapos ng buwan ng Ramadan.

Ang sinuman na permanenteng walang kakayahan na mag-ayuno, tulad ng isang tao na masyadong matanda o na may isang nakakapanghinang karamdaman, siya ay dapat na magpakain ng isang mahirap na tao sa halip na mag-ayuno sa bawat araw ng Ramadan.