Skip to main content
NewMuslimPH Blog

Ang Kasaysayan ni Jonas

By July 15, 2022December 30th, 2022No Comments

Ang kasaysayan ni Jonas (Yunus) (AS) ay binanggit ng ilang beses sa Banal na Qur’an. Si Jonas (AS) ay ipinadala ng Allah bilang isang Sugo sa isang nasyon sa modernong bansang Iraq ayon sa mga Muslim na mananalaysay. Ito ay isang umuunlad na bansa at lungsod. Inilarawan ito ng Allah sa Qur’an, “Ipinadala namin siya, sa isang daang libong tao o higit pa.” 37:147  

Nanawagan si Jonas sa kanyang mga tao upang sambahin lamang ang Allah at tumanggi sa mga diyus-diyosan, gayunpaman sila ay tumanggi sa kanyang panawagan at mensahe. Nagbabala si Jonas sa kanyang mga tao sa nalalapit na kaparusahan ng Allah at pagkatapos ay umalis sa lungsod. 

 Nang makita ng mga tao ni Jonas ang kaparusahan ng Allah sila ay nagbalik-loob sa Allah at naniwala sa Kanya. Binawi ng Allah ang Kanyang parusa. Naramdaman ni Jonas (AS) na ang kanyang mga tao ay ituring na siya ay hindi tapat dahil ang parusa na kanyang ipinangako ay hindi dumating. Si Jonas (AS) ay sumakay sa isang barko at nagdesisyon na umalis ng walang pahintulot mula sa Allah. Ang barko ay nahulog sa isang bagyo at labis ang karga. Ang mga pasahero ng barko ay nagdesisyon na ang isang tao ay kailangang itapon sa dagat upang mailigtas ang natitira.

Nagsimula silang gumawa ng palabunutan. Ang unang nabunot ay si Jonas (AS). Ang mga pasahero, alam na siya ay Sugo ng Allah, ay nagdesisyon na muling bumunot mula sa palabunutan. Gayunpaman, sa bawat pagbunot ang pangalan ni Jonas (AS) ang nabubunot. Napagtanto ni Jonas (AS) na ito ay desisyon ng Allah. Pagkatapos siya ay itinapon sa karagatan. Sinabi ng Allah, “Si Jonas (AS) ay isa rin sa mga Sugo. Siya ay tumakas lulan ng barko na labis ang karga. Nakipagsapalaran sila, at natalo siya.” 37:14

Ipinag-utos ng Allah na si Jonas (AS) ay lunukin ng isang balyena sa karagatan. Ito ay nasa kalaliman ng tiyan ng balyena sa ilalim ng karagatan na si Jonas (AS) ay nagbalik-loob sa Allah, hinihingi ang Kanyang tulong at kapatawaran. Sinabi ng Allah, “Kung hindi lamang siya isa sa mga lumuluwalhati sa Allah at ipinahayag Ang Kanyang pagiging perpekto, siya ay mananatili sa tiyan (ng balyena) nito hanggang sa Araw ng Paghuhukom kung kailan ang lahat ay muling bubuhayin.” 37:143-144 

Ang panalangin na ginawa ni Jonas (AS) ay nakatala rin sa Qur’an, “Walang ibang karapat-dapat sambahin maliban sa Iyo,    Ikaw (ang Allah)  ay perpekto, ako ay nagmula sa gumagawa ng masama.” 21:87

Iniligtas ng Allah si Jonas (AS) mula sa balyena at siya ay iniluwa sa baybayin ng lupa kung saan pinagkalooban siya ng Allah ng kabuhayan. 

Sinabi ng Allah, “Itinapon namin siya, na may sakit sa isang tigang na dalampasigan. At nagpatubo ng isang puno ng lung (isang mataba, karaniwang malalaking prutas na may matigas na balat) na mataas sa kanya.” 37:145-146  

Pinuri ng Allah si Jonas (AS) sa pagtanto sa kanyang pagkakamali at pagbabalik-loob dahil sa pagsisisi sa Qur’an. Binanggit ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah) ang mga kabutihan ni Jonas (AS) sa kanyang mga pagtuturo.

Sinabi ng Allah na tinutukoy si Propeta Muhammad (SAWS) at kanyang mga tagasunod, “Matiyagang maghintay sa pagpapasya ng iyong Nag-iisang Panginoon: huwag kayong tumulad sa taong nasa balyena na tumawag sa pagkabalisa. Kung ang biyaya ng Allah ay hindi umabot sa kanya, maiiwan sana siya, abandonado at nagsisisi, sa tigang na dalampasigan. Nguni’t pinili siya ng kanyang Nag-iisang Panginoon  at ginawa siya na isa sa mga matuwid.” 68:48-50

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x