Skip to main content
Blogs

Ang Tungkulin ng Obligadong Kawang-gawa (Zakah) sa Panlipunang Hustisya

Ang Tungkulin ng Obligadong Kawang-gawa (Zakah) sa Panlipunang Hustisya blog

Ang Zakah o ang obligadong kawang-gawa, ay ang ikatlo sa haligi ng Islam. Ito ay isang pang pinansyal na gawaing pagsamba, kung saan ang mga Muslim ay nagbibigay ng debosyong pananalapi para sa kapakanan ng Allah sa mga karapat-dapat tumanggap nito. Sa pamamagitan ng obligadong kawang-gawa, ay dinadalisay ng isang Muslim ang kanilang mga sarili mula sa pagiging makasarili at kasakiman, gayundin ang paglilinis ng kanilang kayamanan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilan dito.  Nililinis din nito ang puso ng tumatanggap sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mabuting kalooban at pagpapasalamat sa pagitan nila at ng mga nagbibigay sa kanila ng obligadong kawang-gawa. 

Sa kabuuan ang obligadong kawang-gawa ay nakakatulong sa lipunan, bilang isang pangunahing pang-ekonomiyang paraan sa pagtatatag ng katarungang panlipunan. Ito naman ay nagdudulot ng higit na kaunlaran at seguridad para sa lahat. Una, tinitiyak ng obligadong kawang-gawa na ang kayamanan ay hindi lamang nananatili sa kamay ng iilang mayayaman. Sa pamamagitan ng obligadong kawang-gawa, ay may panukalang-batas ng muling pagbabahagi ng kayamanan, at lalo na sa mas mababa at kapus-palad na mga miyembro ng lipunan.

Sinabi ng Allah, “Kumuha [O Muḥammad (SAWS)] mula sa kanilang yaman [para] sa kawang-gawa upang sila ay iyong gawing malinis at sila ay pagpalain nito, at sila ay iyong ipanalangin sa Allah. Katotohanan, ang iyong mga panalangin ay kapanatagan para sa kanila at ang Allah ay Lubos na Nakakakita, Maalam.”

Qur’an – [9:103]

Tinitiyak din ng Zakah na ang antas ng responsibilidad sa lipunan ay ipinanganak ng mga mayayaman.  Hindi lamang sila basta-basta makakaipon ng kayamanan at balewalain ang pangangailangan ng iba at maging walang pakialam sa kalagayan ng mga kapus-palad.  Sa halip, sila ay dapat makiramay, magbahagi, at maging bahagi ng mga paghihirap ng maralita sa pamamagitan ng hindi lamang pagbibigay ng taunang obligadong kawang-gawa, gayundin sa pamamagitan ng pagtiyak na umaabot ito sa tamang mga tatanggap sa isang napapanahong paraan. Ang Zakah ay ibinibigay sa taunang batayan. Tayo ay lubos na hinihikayat na palagiang magbigay ng kusang-loob o boluntaryong kawang-gawa.

Ang ilan sa mga pangunahing saligan ng Islam ay kinabibilangan ng kapatiran, katarungan, at pagmamahalan sa pagitan ng mga mananampalataya.  Tinitiyak ito ng obligadong kawang-gawa sa higit sa isang paraan. Ang pinagsamang pisikal at pang-pinansyal na gawaing pagsamba sa Allah ay nagpapatatag sa isang komunidad sa paraang ng pag-iisip at pag-uugali nito.  Sa Qur’an ang Allah ay madalas sumasama sa pagitan ng pang-araw-araw na mga panalangin at obligadong kawang-gawa. Ang pang-araw-araw na mga panalangin ay nagpapakita ng pagsasakripisyo sa Allah, disiplina, at tumutulong upang palakasin ang pananampalataya. Ang obligadong kawang-gawa ay nagpapakita ng isang pagsasakripisyo ng pagnanasa at mga bitag ng mundo, pati na rin ang kagustuhang tumulong sa iba at maibsan ang kanilang mga paghihirap.

Pinapayagan ng obligadong kawang-gawa ang mga mahihirap at mga nangangailangan na maramdaman ang sukatan ng pagpapahalaga sa sarili na hindi nila kailangang mamalimos, nguni’t makakatanggap ng tulong taun-taon dahil sa kanilang kahirapan at pangangailangan. Kung titingnan natin ang buhay ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad (SAWS), karamihan sa kanila ay mga mahihirap at ang ilan ay mayayaman. Ang mayayaman ay tinutulungan ang mga mahihirap, kapwa sa pamamagitan ng obligadong kawang-gawa at tuluy-tuloy na gawaing pangkawang-gawa. Kapalit nito ang mga mahihirap ay hindi makakaramdam ng sama ng loob sa kanilang mas mayayamang mga kapatid. Ito ay isang komunidad ng pagmamahalan, kapatiran at katarungan. 

Ito ay para sa lahat ng mga kadahilanang ito, na ang obligasyon ng pagbabayad ng obligadong kawang-gawa ay napakahalaga sa Islam.  Ito ay isang responsibilidad na hindi dapat pabayaan. Ang mga tao ay dapat tiyakin na sila ay maingat at tapat sa pagkalkula at pagsubaybay sa kanilang obligadong kawang-gawa, sa mga tuntunin kung kailan ito dapat bayaran, ang halagang dapat bayaran, at kung paano ito ipamamahagi sa mga karapat-dapat tumanggap nito. Sinabi ng Allah, “Kumuha [O Muḥammad (SAWS)] mula sa kanilang yaman [para] sa kawang-gawa upang sila ay iyong gawing malinis at sila ay pagpalain nito, at sila ay iyong ipanalangin sa Allah. Katotohanan, ang iyong mga panalangin ay kapanatagan para sa kanila at ang Allah ay Lubos na Nakakakita, Maalam.” [9:103]

o.m@newmuslimacademy.ph

Kami po ang kasama ninyo pag katapos ng Shahadah ! Kung may katanungan mag email lang po sa [email protected]

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x