Skip to main content

Tagumpay at Kayamanan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ang mga tao ay nangangailangan ng kayamanan upang mabuhay at magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Maraming tao ang minimithi ng labis ang kayamanan at ginugugol ang kanilang buhay na makamit ito. Nguniā€™t ang kayamanan ay hindi batayan sa paghatol ng Allah (Nag-iisang Diyos) sa atin, kaya paano ito magbibigay o magdudulot ng kasiyahan sa atin? Ang anim (6) na serye na mga bidyo ay sinisiyasat kung paano tumitingin ang Islam sa kayamanan. Ito ay tumitingin sa kayamanan mula sa pagpapahalagang espiritwal pati na rin sa pisikal na kahalagahan, tinatalakay nito ang mga konsepto tulad ng pagiging kuntento o panatag at kawanggawa gamit ang kayamanan na siyang makapagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan.