Skip to main content
NewMuslimPH Blog

Mga Aral Mula Sa Talambuhay Ni Propeta Joseph

By September 21, 2022No Comments

Ang kasaysayan ni Propeta Joseph ay naglalaman ng maraming mahalagang mga aral. Narito ang ilan sa pangunahing mga aral:

Pinararangalan ng Allah ang sinumang Kanyang naisin – Ang sinusubukan at pagsubok sa buhay ay hindi nangangahulugan na ayaw sa iyo ng Allah. Sa katunayan, tulad ng matutunghayan natin sa kasaysayang ito, ay sinubukan ng Allah ang mga pinakamalapit na tao sa Kanya – ang Kanyang mga Sugo. Gayundin, ang kakulangan ng mga pagsubok at mga kahirapan ay hindi isang palatandaan ng kaluguran ng Allah. Sa kasaysayang ito, sa kabila ng mga hamon sa pagpapabaya, pang-aalipin, maling paratang at pagkakulong, si Propeta Joseph (AS) ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa mga katuruan ng Allah, at kapalit nito, siya ay pinarangalan at pinangalagaan ng Allah.

Pagkamatapat at marangal na pagkatao – Si Propeta Joseph ay nagpamalas ng pinakamataas na pag-uugali at pagkatao sa buong buhay niya at sa lahat ng mga pagkakataong naranasan niya. Bilang isang alipin at isang bilanggo, siya ay halimbawa ng mabuting pag-uugali at pagkamatapat. Kahit na siya ay binigyan ng pagkakataong lumabas ng bilangguan, si Joseph (AS) ay tumanggi, sa halip ay nagpupumilit na unang idineklara ang kanyang pagiging inosente bago lumabas ng bilangguan.

Inaalala ang Allah sa lahat ng oras – Sa bilangguan, bago bigyang kahulugan ang mga panaginip ng kanyang mga kapwa bilanggo, ay itinuturo sa kanila ni Propeta Joseph (AS) ang tungkol sa Allah at inaanyayahan sila na sambahin lamang Siya (ang Allah). Kapag nahaharap sa pagpipilian sa pagsang-ayon sa mga hinihingi ng piling mga babae na malaswa, si Propeta Joseph (AS) ay nagbabalik-loob sa Allah at pinipili ang bilangguan kaysa pagsuway sa Allah.

Tumitingin sa higit na kabutihan – Matapos lumipas ng mga taon, at ang kanyang dating kasamahan sa bilangguan ay bumalik sa kanya dala ang panaginip ng hari, si Joseph (AS) ay hindi nagalit sa kanya sa halip ay binigyang kahulugan ang panaginip, dahil sa pangunahing pangangailangan ng mga tao na maghanda sa paparating na mga kahirapan.

Pagpapatawad – Sa kabila ng tunay na pananakit na ginawa kay Joseph (AS) ng kanyang mga kapatid, pinatawad at pinawalang-sala sila ni Propeta Joseph (AS) ng sila ay bumalik. Si Joseph (AS) ay nasa posisyon ng kapangyarihan at kahalagahan. Kaya niyang gawin ang kanyang nais at may karapatan na gawin ito. Subaliā€™t sa halip, ay pinili niya ang mas mahirap ngunit mas kapaki-pakinabang na pamimilian ng pagpapatawad at pagpapawalang-sala.

Pagtitiis at pagtitiyaga – Ang kasaysayan ni Propeta Joseph (AS) ay isa sa halimbawa ng pagtitiis at pagtitiyaga. Sa kanyang buong buhay, si Joseph (AS) ay nagpakita ng nakakamanghang antas ng pagtitiis, mula sa sandaling itinapon siya sa balon, hanggang sa buong taon ng kanyang pagkaalipin at pagkabilanggo, at nang ang kanyang mga kapatid ay muling tumayo sa kanyang harapan. Si Jacob (AS) ay nagpakita rin ng mataas na antas ng pagtitiis at pagtitiyaga, sa kawalan ng balita sa kanyang anak na si Joseph (AS) ng mahabang panahon, at pagkatapos ay nawala ang kanyang pangalawang anak na lalaki na si Benjamin.

Magtiwala sa Allah – Sa lahat ng kanyang mga pagsubok, si Propeta Joseph (AS) ay patuloy na nagtiwala sa Allah, sa pagkakaalam na Siya (ang Allah) ay may malaking plano at layunin para sa kanya. Ito ang sinabi ni Propeta Joseph (AS) matapos na makasamang muli ang kanyang pamilya. Nakilala niya ang kahinahunan at kagandahan ng mga plano ng Allah.

Ahmad Yaqeen

Ahmad Yaqeen

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x