Skip to main content
Blogs

Mga Yugto ng Pagpapahayag ng Qur’an

Ang Qur’an ay Banal na komunikasyon sa mga tao at ang pananalita ng Allah, ang Salita ng Allah, na inihatid sa Kanyang huling Huling Sugo na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah). Ang rebelasyon o pagpapahayag ng Qur’an ay hindi iisang pangyayari, sa halip isang proseso. Narito ang isang pinasimpleng pagsasalaysay ng proseso kung saan ang huling banal na kasulatan ng Allah, ang Qur’an, ay dumating o ipinahayag.

Ang Qur’an ay hindi ipinahayag ng sabay-sabay, Ang rebelasyon nito, tulad ng makikita mo sa ibaba, ay humigit sa 23 taon. Ito ay nagpahintulot sa sinaunang mga Muslim na matutunan at pag-aralan ang Qur’an habang sila ay nagpapatuloy, ginawa itong madali para sa kanila para ipatupad ang mga katuruan nito. Minsan, ang mga sipi ng Qur’an ay ipinahayag dahil sa isang kalagayan o pangyayari na nagaganap. Ang Qur’an ay sumasaklaw sa sanaysay o paksa ng pananampalataya at paniniwala, mga kautusan ng Allah, gantimpala at parusa, ang kabilang buhay, paraiso at impiyerno, mga kasaysayan ng nakalipas na mga Sugo at mga nasyon, at iba pang mga paksa.

Narito ang mga yugto ng rebelasyon ng Qur’an:

Unang Yugto – Taong 13 BH/610 CE: Ang Qur’an sa kabuuan ay inihayag mula sa iniingatang dokumento hanggang sa pinakamababa sa pitong mga palapag ng paraiso sa Gabi ng Natatanging Estado sa Buwan ng Ramadan sa taon na si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah) ay pinagkalooban ng misyon bilang isang Sugo ng Allah. Sinabi ng Allah, “Ipinadala Namin ito sa Gabi ng Kaluwalhatian.” [97:1] Ang gabing ito ay nangyayari sa Buwan ng Ramadan.

Ikalawang Yugto – Taong 13 BH – 11 AH/610-632 CE: Mula sa panahong ito, ang iba’t-ibang mga sipi at mga bahagi ng Qur’an ay inihayag kay Propeta Muhammad (SAWS) ni Arkanghel Gabriel, sa loob ng 23 mga taon. Ang unang mga sipi (talata) na inihayag ay ang pambungad na limang talata ng Kabanata 96. Ang Arkanghel na si Gabriel ay mag-aaral at muling pag-aaralan ang Qur’an kasama ni Propeta Muhammad (SAWS) kada taon ng kanyang ministeryo at dalawang beses inulit sa kanyang huling taon.

Ikatlong Yugto: Binibigkas ni Propeta Muhammad (SAWS) ang inihayag na mga talata sa kanyang mga tagasunod, na silang magtatala at magsasaulo nito. Ang pangunahing paraan upang panatilihin ang Qur’an ay sa pamamagitan ng pasalitang paghahatid, dahil iyon ang tradisyon ng mga tao. Ang ilan sa mga tagasunod ay inatasan bilang tagasulat ng Qur’an. Sasabihin sa kanila kung aling bahagi ang pumasok sa kung aling kabanata, at kung saan ang lugar nito. Sa ganitong paraan, ang Qur’an ay madaling masaulo, maunawaan, at pag-aralan. Samakatuwid, ang Qur’an ay parehong nakatala sa mga puso ng tao at sa perganimo (sulatan) at iba pang mga materyales sa pagsusulat ng panahong iyon. Ang ilang mga tagasunod ay may iba’t-ibang bahagi ng itinalang Qur’an, samantalang marami ang nakabisado ito ng buo sa pamamagitan ng puso.

Ika-apat na Yugto – 12 AH/ 633 CE: Sa panahon ng pamamahala ng unang punong Muslim na sibil at relihiyosong pinuno (Caliph) na si Abu Bakr (kalugdan nawa siya ng Allah), habang nagsimulang pumanaw ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah), ipinag-utos niya na ang lahat ng mga perganimo o sulatan ng Qur’an ay pagsama-samahin, at hiniling sa isang grupo ng mga eksperto na tiyakin na ito ay ginawa ng tama. Samakatuwid, ang Qur’an ay nasa orihinal na anyo na ngayon.

Ika-limang Yugto – 24-25 AH/ 644-645 CE: Sa panahon ng panunungkulan ng ikatlong punong Muslim (Caliph) na si Othman (kalugdan nawa siya ng Allah), ang Qur’an ay kinopya mula sa mga perganimo at inilagay sa isang anyo ng punong kopya gamit ang isang orihinal na maaaring makabuo ng pagbigkas ng Qur’an tulad ng ipinahayag. Ang orihinal na kopya na iyon at ang iskripto ay naging pamantayan para sa lahat ng iba pang mga kasunod na kopya. Ang proseso ng orihinal na kopya ay pinangasiwaan ng mga eksperto. Ang mga opisyal na kopya ay ipinadala sa lahat ng mga pangunahing lungsod ng mga ito pagkatapos sa mundo ng mga Muslim. 

Ika-anim na Yugto: Ang sinaunang wikang Arabe ay isinulat na walang mga patinig at marka ng pagdidikta, dahil nababasa ito ng mga Arabo sa bisa ng kanilang pag-unawa sa wikang Arabe. Sa panahon ng panunungkulan ng ika-apat na pinunong Muslim (Caliph) na si Ali (kalugdan nawa siya ng Allah) at kasama ng maraming mga di-Arabo na pumapasok o yumayakap sa Islam, ang pagbabasa ng sinaunang wikang Arabe ay naging mahirap. Sinabi na sa panahong iyon o ilang sandali pagkatapos, ang mga patinig at ang iba pang mga palatandaan ay idinagdag upang mapadali ang pagbabasa.

Mula noong unang panahon ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah), ang mga Muslim sa buong mundo ay binibigkas ang isa at parehong Qur’an. Hanggang sa kasalukuyan, ang Qur’an ay nakabisado o sinaulo ng milyon-milyong mga Muslim, tinitiyak na hindi ito mababago at kaya pinapanatili ang Qur’an.

o.m@newmuslimacademy.ph

Kami po ang kasama ninyo pag katapos ng Shahadah ! Kung may katanungan mag email lang po sa [email protected]

Subscribe
Notify of
23 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
gate io
1 year ago

Your article helped me a lot, thanks for the information. I also like your blog theme, can you tell me how you did it?

gate io 수수료
1 year ago

I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

gateoo
1 year ago

Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

can you buy elongate on coinbase

I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

mina coin yorum
1 year ago

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

qlc binance
1 year ago

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

binance da kalan küsüratlar

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

gate io türkiye
1 year ago

Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

gate io giriş
1 year ago

At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

開設binance帳戶
1 year ago

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/zh-TC/register?ref=T7KCZASX

بائننس سائن اپ بونس

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

gate io startup
1 year ago

Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

gateio
1 year ago

I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

gateio
1 year ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me? https://www.gate.io/th/signup/XwNAU

creek gate io
1 year ago

I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

Bonus de ^inregistrare Binance

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/ro/register-person?ref=53551167

Registrarse
11 months ago

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/es/register-person?ref=RQUR4BEO

Kode Referal Binance
11 months ago

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/id/register?ref=FIHEGIZ8

Izveidot personīgo kontu

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/lv/register?ref=PORL8W0Z

23
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x